Referanseoppdrag

Styremedlem :: Eiendom

Bistand i søk etter styremedlem til en privateid eiendomsutvikler. Vi arbeidet på vegne av eier og styreleder. Etter kraftig vekst, er selskapet nå en stedsutvikler i flere regioner. Kjerneehovet for nytt styremedlem var innovasjon, urbanisering og byutvikling. Nye styremedlemmer skal også gi modernisering og fremtidsorientering. Løsningen ble et styremedlem med internasjonal teknologibakgrunn og i dag en jobb sentralt i et utviklingsmiljø.

Styremedlem :: Eiendom

Bistand i søk etter styremedlem til en privateid eiendomsutvikler. Vi arbeidet på vegne av eier og styreleder. Etter kraftig vekst, er selskapet nå en stedsutvikler i flere regioner. Kompetansebehovet var god «track record» i investeringsvurderinger og porteføljeoppbygging. Nye styremedlemmer skal også gi modernisering og fremtidsorientering. Løsningen ble et styremedlem med erfaring fra å bygge opp egen eiendomsvirksomhet.

Prosjekt/utviklingsdirektør :: Eiendom

Bistand til søk etter Prosjekt/utviklingsdirektør til større eiendomsselskap. Oppdragsgiver var konsernsjef. Selskapet har store vekstambisjoner. Ny leder skal bidra til by- og stedsutvikling med mål om å utvikle ettertraktede eiendommer med høy lønnsomhet i tett samarbeid med resten av teamet. Fokus var ledelse, utvikling og gjennomføring av prosjekter i Norge og internasjonalt. Løsningen ble en kandidat med omfattende ledererfaring og interesse for mennesker, og bakgrunn fra entreprenørsiden med styring av komplekse utviklingsprosjekter.

Adm. direktør :: Family office

Bistand i søk etter adm. dir til Family office med hovedsatsing på eiendom. Virksomheten står overfor et generasjonsskifte, Kommende generasjons eiere vil bidra på styrenivå. Omorganisering og fornyelse av organisasjonen var nødvendig. Løsningen ble en relasjonssterk leder med betydelig erfaring og god «track record» fra investering i og utvikling av eiendom.

Adm. direktør :: Bank/Finans

Bistand i søk etter adm. dir til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av eiere/styreleder. Virksomheten har vokst kraftig. Dagens leder går over i en rolle som investeringsdirektør. Videreutvikling av organisasjonen er nødvendig. Løsningen ble en erfaren kandidat som har bygget virksomhet tidligere, og er god på forretningsutvikling konseptuelt og praktisk.

Porteføljeforvalter aksjer :: Bank/Finans

Bistand i søk etter porteføljeforvalter for aksjefond til et nyetablert bank/finanskonsern. Oppdrag på vegne av investeringssjef og CFO. Det var behov for en kandidat med solid kompetanse på aksjer og god risikoforståelse. Løsningen ble en erfaren aksjeforvalter, som både har jobbet med aktive aksjemandat og med faktorforvaltning. I tillegg er porteføljeforvalteren god på samarbeid på tvers av hierarki og fagansvar.

IT Direktør :: Retail

Bistand i søk etter IT-direktør til en faghandelskjede. Vi arbeidet på vegne av adm. dir. Strategisk IT-kompetanse og erfaring fra komplekse ERP-prosjekter var avgjørende for å bidra til selskapsutvikling i neste fase. Løsningen ble en kandidat med omfattende erfaring fra IT-consulting, og spesifikt fra ledelse av store ERP-prosjekter i retail.

Direktør Eiendomsutvikling :: Retail

Bistand i søk til nyopprettet lederrolle til virksomhet som eier og skal utvikle svært attraktive eiendommer på Østlandet. Vi arbeidet på vegne av adm. dir. Direktør eiendomsutvikling fikk ansvar for all eiendomsaktivitet. Endelig kandidat hadde variert erfaring fra prosjektledelse innen eiendomssektoren og energisektoren, kombinert med solide lederegenskaper.

Styreledere og styremedlemmer :: Oslo Kommune

Bistand til søk etter styreledere og styremedlemmer i 2020 til selskaper der kommunen er eier.

Boligdirektør :: Eiendom

Bistand til søk etter Boligdirektør til eiendomsutviklingsselskap. Oppdragsgiver var adm. dir. Fokus var utvikling og gjennomføring av en omfattende boligutbygging i en av Oslos nye bydeler. Ny leder skal bidra på konseptutvikling, salgsutrulling og ferdigstilling i samarbeid med resten av teamet internt og eksternt. Løsningen ble en erfaren leder med særlig styrke fra utviklingsprosjekter innen bolig og næring.

Adm. direktør :: Bank/Finans

Bistand til søk etter adm. dir til finansiell interesseorganisasjon og nettverksarena. Oppdragsgiver var et styreutvalg ledet av styreleder. Ambisjonen er å ta organisasjonen et nytt skritt videre og bygge på posisjonen i skjæringspunktet mellom kapitalmarked og akademia. Løsningen ble en forretningsorientert strateg med bakgrunn fra organisasjonsarbeid og kommunikasjon.

Porteføljeforvalter, eiendomsfond :: Bank/Finans

Bistand i søk etter Porteføljeforvalter eiendomsfond til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av adm. dir. Virksomheten har vokst kraftig og mer kompetanse og kapasitet er nødvendig. Løsningen ble en kvikk og analytisk kandidat, med bred investerings- og forvaltningsbakgrunn og er god på samarbeid.

Porteføljeforvalter :: Bank/Finans

Bistand i rekruttering av porteføljeforvalter til et family office. Oppdrag på vegne av investeringsdirektør. Det var behov for en kandidat med solid kompetanse fra kapitalforvaltning og kvantitativt orientert analysearbeid. Løsningen ble en erfaren aksjeforvalter, med sterk finansteoretisk forståelse og programmeringskompetanse. 

Styreledere og styremedlemmer :: Oslo Kommune

Bistand til søk etter styreledere og styremedlemmer i 2019 til selskaper der kommunen er eier.

Kommersiell direktør :: Retail

Bistand i søk etter kommersiell direktør til ledende arrangementsarena. Vi arbeidet på vegne av adm. dir. Ny kommersiell direktør fikk ansvar for å drive konsept- og innholdsutvikling og etablere en sterk salgskultur. Løsningen ble en salgs- og markedsleder med erfaring fra å utvikle konsepter og gjennomføre store events innen media, reiseliv og NGO.

To Regiondirektører :: Offentlig sektor

Bistand til å rekruttere to regiondirektører. Oppdragsgiver var adm. dir. Virksomheten består av svært kompetente fagfolk. Det er gjennomført en omstilling med fokus på organisering, å sikre tjenestetilgjengelighet og styrke samarbeid med førstelinjen og andre aktører. Utviklingen fortsetter, og nye regiondirektører skal ivareta funksjonen som leder av egen region og være del av nasjonal toppledelse. De nye lederne hadde solid erfaring fra å lede offentlig, kompleks virksomhet med mange «stakeholders» og samarbeidspartnere. I utvelgelsen ble særlig strategisk fokus, leveransekraft, relasjonsbyggende egenskaper og erfaring fra endringsledelse vektlagt.

Adm. direktør :: Eiendom

Bistand i søk etter adm. direktør til eiendomsutviklingsselskap. Vi arbeidet på vegne av styret. Fokus var kommersiell eiendomsutvikling med eierperspektivet ivaretatt i avveiinger mellom utvikling, salg og tomtekjøp. En annen viktig dimensjon var å sikre effektiv gjennomføring av utbyggingsplaner og en videreføring av godt samarbeidet med myndigheter og andre interessenter lokalt. Løsningen ble en stø leder med erfaring fra komplekse utbyggingsprosjekter og kommersiell boligutvikling.  

Investeringsdirektør :: Bank/Finans

Bistand i søk etter Investeringsdirektør til et livselskap. Vi arbeidet på vegne av CEO og HR Direktør. Investeringsdirektøren har ansvaret for å sikre gode avkastning på tvers av asset klasser, gitt et sett med risikobeskrankninger. Livselskapet investerer selv i eiendom, rentepapirer, aksjer, og fond. Løsningen ble en kandidat med et godt teoretisk fundament, bred investeringserfaring og etablert ledererfaring.

Finance Manager :: Bank/Finans

Bistand i en annonsert prosess etter Finance Manager til family office. Vi arbeidet på vegne av CFO og CEO. Selskapet vokser og rollen er nyopprettet for å bedre kapasitet og kompetanse. Løsningen ble en kandidat med stor kapasitet, erfaring fra mid-officefunksjon og stort sosialt engasjement.

Investeringsdirektør :: Bank/Finans

Bistand i søk etter Investeringsdirektør til et family office. Vi arbeidet på vegne av CEO. Investeringsdirektøren har ansvaret for å sikre gode avkastning på tvers av asset klasser, gitt et sett med risikobeskrankninger. Løsningen ble en kandidat med bred investeringserfaring fra ulike asset klasser og investeringsmiljø i inn- og utland.

Styremedlem :: Bank/Finans

Bistand i søk etter styremedlem til børsnotert finansinstitusjon. Vi arbeidet på vegne av valgkomite som ønsket styremedlem med kombinasjon av bransjekunnskap og digital/teknologikompetanse. Løsningen ble en leder med bred IT/teknologierfaring fra bank/finans.

CFO :: Bank/Finans :: Fintech

Bistand i søk etter CFO til globalt rettet virksomhet i skjæringspunktet finans/teknologi. Oppdragsgiver var CEO. Rollen var nyopprettet med fokus på å utvikle finansfunksjonen i tråd med selskapsvekst og etablering av nye forretningsområder. Løsningen ble en kandidat med bred bransjekunnskap, kombinert med internasjonal erfaring fra økonomi- og rådgivningsroller, både fra selskapssiden og fra revisjon/consulting.

Direktør forretningsutvikling :: Retail

Bistand i søk etter direktør forretningsutvikling til landsdekkende faghandelskjede. Oppdragsgiver var adm. dir. Rollen var nyopprettet og skulle bidra til å styrke posisjon gjennom å sikre høy innovasjonsevne og gjennomføringskraft. Løsningen ble en konsulentprofil med solid bransjekunnskap og erfaring fra å lede omfattende strategi- og innovasjonsprosesser i retail.

Forretningsutvikler :: Retail

Bistand i en annonsert prosess til rolle i skjæringspunkt mellom controlling og forretningsutvikling til å videreutvikle marked og konsepter for en norsk del av nordisk, markedsledende konsern. Løsningen ble en engasjert og ambisiøs kandidat med solid økonomikompetanse, forhandlingserfaring og forståelse for kategori- og lønnsomhetsutvikling innen detaljhandel.

Risk/performance analyst :: Bank/Finans

Bistand i annonsert prosess for en nøkkelrolle hos en fondsforvalter. Vi arbeidet på vegne av områdeleder, og forankret med CEO. Rollen er nyopprettet for å styrke kapasitet og kompetanse. Løsningen ble en teamorientert kandidat med tung teoretisk ballast.

Styremedlem :: Media

Bistand i søk etter styremedlem til et børsnotert medieselskap. Vi arbeidet på vegne av valgkomite. Selskapet har ambisjon om forretningsutvikling gjennom digitalisering. Kompetansesammensetningen i styret skulle reflektere dette. Løsningen ble et erfarent styremedlem med både publishingerfaring og digitaliseringskompetanse.

Investeringsanalytiker :: Bank/Finans

Bistand i annonsert prosess etter Investeringsanalytiker til forvaltningsselskap med fokus på fond med direkteinvesteringer innen eiendom og shipping/offshore. Vi arbeidet på vegne av adm. dir. Virksomhetens forvaltningskapital vokser kraftig, og selskapet har behov for større kapasitet. Investeringsanalytikeren skal jobbe med analyser og kalkyler for eksisterende og nye prosjekter og bidra i markedsarbeidet. Løsningen ble en teamorientert kandidat med stor kapasitet og gode resultater fra internasjonal utdanning og revisjon.  

Styremedlemmer :: Industri

Bistand i søk etter to styremedlemmer til et børsnotert selskap med fokus på industri. Vi arbeidet på vegne av valgkomiteen. Neste generasjon er på plass i styret, og utviklingsfokuset fremover er på strukturering av eierskap og forretningsutvikling. Ny ledelse er nylig på plass, og investeringskapasiteten er stor. Kompetansesammensetningen i styret skulle reflektere dette. Løsningen ble et styremedlem med erfaring fra etablert private equity virksomhet, og et med bred ledererfaring fra industrivirksomhet.

Investeringsdirektør, eiendom :: Bank/Finans

Bistand i søk etter Investeringsdirektør til eiendomsenheten til et kapitalforvaltningsmiljø. Vi arbeidet på vegne av Leder for eiendomsenheten. Investeringsdirektøren har ansvaret for å sikre gode eiendomsinvesteringer og bidra på tvers i ledergruppen. Løsningen ble en kandidat med investeringserfaring fra ulike asset klasser og investeringsmiljø i inn- og utland.

Kandidatevalueringer :: IT

Norsk softwareselskap har vokst kraftig siden etablering, og er i dag en internasjonalt ledende aktør. Vi bistår med kandidatevalueringer, også av junior kompetanse. Fokus på tema som potensiale, ambisjoner, stabilitet, leveranseevne og match med selskapskulturen.

CFO :: Retail :: Eiendom

Bistand i søk etter CFO til en retailvirksomhet med store eiendomsutviklingsprosjekter. Vi arbeidet på vegne av adm. dir. Ny CFO skulle lede styringsgrupper for utvikling av næringseiendom og tomter, i tillegg til å lede og videreutvikle en økonomienhet med regnskap, analyse/controlling. Løsningen ble en kandidat med bred CFO-erfaring fra eiendomssiden, som både hadde bygget økonomienhet tidligere, og hadde betydelig finansieringserfaring.

Styreleder og styremedlemmer :: Industri

Bistand i søk etter styreleder og to styremedlemmer til et industriselskap. Vi arbeidet på vegne av eier. Selskapet har ambisjon om vekst gjennom oppkjøp og forretningsutvikling gjennom digitalisering. Kompetansesammensetningen i styret skulle reflektere dette. Løsningen ble en styreleder med bakgrunn fra flere bransjer og internasjonal ledererfaring. De to styremedlemmene bidrar hver med solid erfaring fra hhv digitalisering og M&A/finans.

IT Direktør :: Retail

Bistand i søk etter IT Direktør til en faghandelskjede. Vi arbeidet på vegne av adm. dir og HR. Logistikk og IT er kritisk for virksomheten, og strategisk IT kompetanse og endringsledererfaring var sentralt. Løsningen ble en kandidat med erfaring fra både drift og utvikling og logistikktung bransje.

Styreleder og styremedlem :: Industri

Bistand i søk etter styreleder og styremedlem til et børsnotert industriselskap. Vi arbeidet på vegne av valgkomiteen. Selskapet har flere virksomhetsområder i ulike faser og med varierende markedsvilkår. Kompetansesammensetningen i styret skulle reflektere dette. Løsningen ble en erfaren og kommersielt orientert styreleder med tung industriberfaring og et styremedlem med bransjeerfaring og innovasjonsbakgrunn.

Styreleder :: Bank/Finans

Bistand i søk etter styreleder til børsnotert bank. Banken ønsker både å ta en tydelig posisjon i næringsutvikling og være et naturlig førstevalg som bank for privatkunder i sin region. Løsningen ble en erfaren økonomileder med solid teknologikunnskap med tilknytning til regionen.

Styremedlem :: Industri

Bistand i søk etter styremedlem til et børsnotert industriselskap. Vi arbeidet på vegne av valgkomiteen. Selskapet er en tidlig industrialiseringsfase og en stor aksjonær hadde nylig solgt seg ut. Kompetansesammensetningen i styret skulle reflektere en bredde i industriell kompetanse og en solid finansiell forståelse. Løsningen ble en kandidat med omfattende styreerfaring og bred internasjonal arbeidserfaring fra investeringsbank, consulting og ledelse av en aktiv M&A enhet i et børsnotert selskap.

Head of R&D :: Life Science

Bistand i søk etter Head of R&D til en virksomhet eid av aktive eiere. Vårt mandat var fra CEO. Selskapet var tidligere del av en større virksomhet med produksjon i utlandet. Etter salg av hovedaktiviteten, var fokus fremover å videreutvikle kommersialiseringen av en patentert teknologi; en kritisk fase for R&D. Løsningen ble solid leder med erfaring fra oppstartsselskaper og farmasøytisk industri.

Direktør :: Akademia

Bistand til rekruttering av direktør til nyetablert forskningsinstitusjon. Vårt mandat var på vegne av styret. Kjerneoppgaver var å etablere virksomheten som et faglig sterkt og attraktivt grunnforskningsmiljø med stabil finansiering og relevante forskningsprosjekter. Løsningen ble en leder med faglig spisskompetanse, lang forskningskarriere og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø. 

Prosjekt- og utviklingsdirektør :: Eiendom

Bistand i søk etter Prosjekt- og utviklingsdirektør til finansiell eiendomsaktør. Vårt mandat var på vegne av leder og HR. Virksomheten hadde en betydelig portefølje av komplekse utviklingsprosjekter som skulle starte, og behov for en kandidat som kunne lede denne porteføljen.  Løsningen ble en kandidat med bred erfaring fra eiendomsmarkedet på entreprenør og byggherresiden, som kunne være en sterk og inspirerende leder for et dyktig fagteam.

Kommersiell direktør :: Eiendom

Bistand i søk etter kommersiell direktør til finansiell eiendomsaktør. Selskapet forvalter en av landets største næringseiendomsporteføljer. Oppdragsgiver var leder og HR. Kjerneoppgaver var å maksimere avkastning på eiendomsporteføljen, med ansvar for å etablere og utvikle sterke kundeforhold og sørge for god teknisk forvaltning. Løsningen ble en gjennomføringssterk og ambisiøs leder med solid erfaring fra komplekse prosjekter på meglersiden.

Regiondirektør midt :: Offentlig

Bistand til å rekruttere direktør med ansvar for Midt - Norge. Oppdragsgiver var adm. dir. Virksomheten består av høykompetente fagfolk. Første fase i en omfattende endringsprosess er gjennomført, med fokus på organisering, å sikre tjenestetilgjengelighet og styrke samarbeid med førstelinjen og andre aktører. Endringsarbeidet fortsetter, og ny leder skal ha en sentral posisjon som leder av region og del av nasjonal toppledelse. Løsningen ble en leder med god kjennskap til sektoren og ulike styringsnivå. Kandidaten var en erfaren prosjektleder med sterke relasjonsbyggende egenskaper og solid erfaring fra endringsledelse.

CEO :: Bank/Finans

Bistand i søk etter CEO til et Family office, som er i gang med et generasjonsskifte. Virksomheten har vært bygget opp til å ha en stor portefølje med bredde i eksponering og ulik risiko. Etter en styrking av styret, kom en tydeliggjøring av rollen som CEO. Løsningen ble en CEO med bred ledererfaring fra kapitalmarkedet og solid investeringskompetanse.

Head of Regulatory Affairs :: Life Science

Bistand i rekruttering av Head of Regulatory Affairs til et legemiddelselskap. Fokus for rollen var tung fagerfaring koblet med forretningsorientering og evne til å se konstruktive løsninger. Valgt ny leder var en kandidat med omfattende erfaring fra både legemiddelindustrien og myndighetssiden.

Adm. direktør :: Retail

Bistand til søk etter adm. dir. til å videreutvikle marked og konsepter for en stor messe- og møteplassarrangør. Løsningen ble en ambisiøs leder med erfaring fra å utvikle konsepter i flere bransjer og solid erfaring fra relasjonssalg og sponsorarbeid.

CFO :: Shipping

Bistand i søk etter CFO til rederi med fokus på et industrielt shippingsegment. Oppdragsgiver var CEO og styreleder. Virksomheten hadde ikke hatt en dedikert person i rollen tidligere, men et kommende generasjonsskifte gjorde det nødvendig. Fokus for rollen er finansiering av eksisterende flåte og kommende nybygg. Kandidaten kom fra shippingbransjen, og hadde bred og tung finansieringserfaring.

Porteføljeforvalter aksjer :: Bank/Finans

Bistand til søk etter Porteføljeforvalter aksjer til et livsforsikringsselskap for å styrke kapasiteten på aktiv forvaltning. Oppdragsgiver var CIO og HR Direktør. Virksomheten har hatt gode forvaltningsresultater for en totalportefølje som har vokst betydelig. Utover aksjer, favner egen forvaltning rentepapirer og eiendom. Det var viktig å utvide kapasitet og kompetanse til bærekraftige investeringer, eierstyring og samfunnsansvar. Kandidaten var en erfaren aksjeforvalter med god track record og bakgrunn fra aktivt eierskap.

Leder institusjonelle kunder :: Bank/Finans

Bistand i prosess for å få på plass ny Leder institusjonelle kunder i et kapitalforvaltningsselskap. Oppdragsgiver var adm. dir og HR partner. Dagens leder skulle gå over i ny rolle, og ny leder skulle videreføre ledelse av et nordisk team som favner en organisasjon i Sverige. Fokus for rollen var tung fagkompetanse for å gi kredibilitet i et institusjonsmiljø og en solid ledererfaring for å videreutvikle teamet og fortsette å levere solide resultater. Kandidaten som ble valgt har lang erfaring fra institusjonssalg.

Styreledere og styremedlemmer :: Nærings- og fiskeridepartementet og andre departement

Bistand til søk etter styreledere og styremedlemmer i 2016 til selskaper der staten er eier, og virksomhetene har kommersielle mål. 

Styreleder :: Bank/Finans

Bistand i søk etter styreleder til et fondsforvaltningsselskap som er en del av en større gruppering av selskaper med fokus på shipping/offshpre og eiendom. Forvaltningsselskapet har vokst kraftig og ønsket bidrag i en spennende strategisk fase. Løsningen ble en svært erfaren leder med bred kompetanse på ulike assetklasser og erfaring fra å ta posisjon i et internasjonalt kompetitivt marked.

Adm. direktør :: Retail

Bistand i søk etter adm. dir til stor aktør innen arrangement/event. Virksomheten hadde gjennomført første fase i en endringsprosess, og hadde store ambisjoner innen digitalisering, konsept-, markeds- og kundeutvikling. Løsningen ble en engasjert leder med solid erfaring fra salg og fra å gjennomføre endringsprosesser. Kandidaten kom fra bransje som har kommet langt i å kombinere fysiske og digitale kommunikasjonsflater. 

Generalsekretær :: NGO

Bistand til å rekruttere generalsekretær til arbeidstakerorganisasjon. Virksomheten hadde hatt samme leder i mange år, og akkurat fått nye kontorlokaler. Sentrale oppgaver for ny leder ville være å fornye struktur/systemsiden, skape gode samarbeid med naturlige partnere, øke ekstern synlighet og sikre attraktive og nyttige tjenester til medlemmer i årene fremover. Løsningen ble en kandidat med gode relasjonelle ferdigheter og god teknologikompetanse.

Direktør :: Bank/Finans

Bistand i søk etter nestleder med et særskilt fagansvar til en bank/finansinstitusjon. Rollen var nyopprettet, og oppdragsgiver var representant for eierne. Fokus for ny rolle var å følge opp ett særskilt virksomhetsområde, og videreutvikle dette i samråd med enheten og styret. Løsningen ble en klok og kunnskapsrik kandidat med gode relasjonelle ferdigheter som bidrar med tett oppfølging, faglig utvikling og et godt samarbeid.

Styreledere og styremedlemmer :: Nærings- og fiskeridepartementet og andre departement

Bistand til søk etter styreledere og styremedlemmer i 2015 til selskaper der staten er eier, og virksomhetene har kommersielle mål.

Styremedlem :: Bank/Finans

Bistand i søk etter styremedlem til et family office, som er i gang med et generasjonsskifte. Grunder har bygget opp virksomheten til å bli en stor portefølje med bredde i eksponering og ulik risiko. Løsningen ble en kunnskapsrik og erfaren kandidat som selv hadde bakgrunn fra forvaltning av en solid privat portefølje fordelt på ulike asset klasser.

Direktør studiekvalitet :: Akademia

Bistand til å rekruttere områdedirektør til utdanningsinstitusjon. Sentrale oppgaver var kvalitets- og prosessforbedring, utvikling og digitalisering. Løsningen ble en engasjert og gjennomføringssterk leder med bred bransjeerfaring og solid kompetanse på å lede komplekse prosjekter innen utvikling og implementering av nye arbeidsprosesser og ny teknologi.

Regiondirektør sørøst :: Offentlig

Bistand til å rekruttere direktør med ansvar for den største regionen. Oppdragsgiver var adm. dir. Virksomheten består hovedsaklig av høykompetente fagfolk. Det pågår omfattende endringsprosesser med fokus på organisering, å sikre tjenestetilgjengelighet og styrke samarbeid med førstelinjen og andre aktører. Løsningen ble en leder med god kunnskap om virksomhetens fagområder, kombinert med solid erfaring fra endringsprosesser og kommunal sektor.

Generalsekretær :: NGO

Bistand til å rekruttere generalsekretær til å videreutvikle interesseorganisasjon innen akademia. Oppdragsgiver var styret. Virksomheten jobber på vegne av utdanningsinstitusjonene, opp imot nasjonale myndigheter og i internasjonale fora. Løsningen ble en leder med tydelige ambisjoner og omfattende erfaring fra kunnskapssektoren og fra nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Investeringsdirektør :: Bank/Finans

Etter en omorganisering i en stor finansinstitusjon, ble en av direktørrollene splittet og vi bistod i søk etter ny direktør. Oppdragsgiver var konserndirektør og stabsdirektør i aktuelt forretningsområde. Fokus for ny rolle var å konkretisere og gjennomføre en ny strategisk retning for investeringsdivisjonen. Løsningen ble en engasjert og ambisiøs leder med solid track record til å videreutvikle et investeringsmiljø.

Kjededirektør :: Retail

Bistand i søk etter kjededirektør til landsdekkende faghandelkjede. Oppdragsgiver var adm. dir. Kjerneoppgaver var å posisjonere og videreutvikle kjeden gjennom fokus på konsepter, merkevare og solid drift. Løsningen ble en engasjerende og gjennomføringssterk leder med solid erfaring fra kjedeoppbygging og –drift.

VP Operations :: Life Science

Bistand i rekruttering av VP Operations til virksomhet innen Life Science. Oppdrag på vegne av CEO og HR Direktør. Det var behov for en effektivisering og strømlinjeforming av produksjonen, innføring av lean og benchmarking av prosessflyt. Løsningen ble en tung leder fra prosessindustri som har betydelig erfaring fra å stake ut strategi og implementere kostnadseffektiviseringstiltak.

VP QA :: Life Science

Bistand i rekruttering av VP QA til virksomhet innen Life Science. Oppdrag på vegne av CEO og HR Direktør. Det var behov for en omorganisering av kvalitetsområdet, og en tilførsel av omfattende strategisk kompetanse.  Løsningen ble en erfaren leder med solid erfaring fra bransjen, QA området internasjonal virksomhet og utviklingsprosjekter.

Porteføljeforvalter, eiendomsfond :: Bank/Finans

Bistand i rekruttering av Porteføljeforvalter eiendomsfond til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av Investeringsdirektør. Det var behov for en kandidat med solid erfaring fra eiendomsmarkedet og som evnet å komme med selvstendige vurderinger og bidra med sparring i investeringsteamet. Løsningen ble en selvstendig og analytisk kandidat, med bred eiendomserfaring.

Direktør Bolig :: Eiendom

Bistand til søk etter Direktør Bolig til eiendomsutviklingsselskap. Oppdragsgiver var adm. dir. Fokus var kommersiell håndtering av en omfattende boligutbygging i en av Oslos nye bydeler. Ny leder skal bidra på konseptutvikling, salgsutrulling og samarbeide med resten av teamet i utviklingsarbeidet. Løsningen ble en leder med bred erfaring fra boligutbygging fra hele verdikjeden.

Direktør Marked/Merkevare :: Eiendom

Bistand i søk etter Direktør Marked/Merkevare til eiendomsutviklingsselskap. Oppdragsgiver var adm. dir. Kjerneoppgaver var å utvikle konsepter, bygge merkevare og bidra med solid beslutningsgrunnlag gjennom analyse, forbruker- og kundeinnsikt. Løsningen ble en gjennomføringssterk og ambisiøs leder med bred markedsbakgrunn fra produkt- og konseptutvikling, analyse, prosess- og prosjektledelse.

Generalsekretær :: NGO

Bistand til å rekruttere generalsekretær til arbeidstakerorganisasjon. Viktige tema var utvikling og fremtidig posisjonering. Rollen krevde erfaring fra endringsledelse og kompetanse på arbeidslivspolitikk. Evne til å gi retning, utvikle samarbeidsrelasjoner og styre krevende prosesser, var avgjørende for å lykkes i rollen. Løsningen ble en leder med solid erfaring fra arbeidslivspolitikk, strategiprosesser og endringsarbeid.

HR Direktør :: Life Sciences

Bistand til søk etter en HR Direktør med strategisk fokus og erfaring. Virksomheten skulle få på plass systemer og strukturer, samt støtte linjelederne i alle ledd i arbeidet med kompetanse; rekruttering, utvikling og avvikling. Valgte kandidat hadde allerede solid erfaring fra merkevarevirksomheter i omstilling og utvikling.

Porteføljeforvalter, nordiske aksjer :: Bank/Finans

Bistand i rekruttering av Porteføljeforvalter til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av Investeringsdirektør. Det var behov for en kandidat som evnet å komme med selvstendige investeringsforslag, og bidra med sparring i investeringsteamet.  Løsningen ble en selvgående og analytisk sterk og kandidat, med bred erfaring fra ulike roller i kapitalmarkedet.

Porteføljeforvalter, globale aksjer :: Bank/Finans

Bistand i søk etter og valg av PM til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av adm.dir og HR avdeling. Det var behov for en kandidat som evnet å komme med selvstendige investeringsforslag, og bidra med sparring i investeringsteamet.  Løsningen ble en initiativrik og engasjert analytiker med erfaring fra både fra sell- og buyside.

Regnskapssjef :: Industri

Bistand til søk etter og valg av Regnkapssjef til ganske ferskt industriselskap med gründerpreg og store vekstplaner. Regnskapssjefen skulle etablere CRM-system for å sikre god driftskontroll. Løsningen ble en tydelig kandidat med bred konsernregnskapserfaring fra internasjonalt orienterte organisiasjoner. Kandidaten hadde arbeidet med kapitalintensiv industri og hadde bidratt til organisasjonsoppbygging tidligere.

Avdelingsdirektør HR-konsern :: Offentlig

Bistand til å evaluere kandidater til stilling som avd.direktør for HR i sentral kompetanseenhet. I tillegg til å lede og utvikle eget team, var sentrale oppgaver å styrke interne kunderelasjoner og videreutvikle tjenestetilbudet innen organisasjons- og lederutvikling i tråd med konsernets strategi.

Senior porteføljeforvaltere, globale aksjer :: Bank/Finans

Bistand i søk etter og valg av Sr PM til bank/finansvirksomhet. Oppdrag på vegne av adm.dir og HR avdeling. Det var behov for en kandidat som evnet å komme med selvstendige investeringsforslag, og bidra med sparring i investeringsteamet.  Løsningen ble to selvstendige og engasjerte PMer med solid utdanning og god track record fra brede, frie mandat.

Styremedlem :: Bank/Finans

Bistand til å rekruttere styremedlem til et family office. Fokus for selskapet var etablering av nytt investeringsselskap for en gren av en familie, etter tidligere å ha vært del av en felles kapitalforvaltning. Vårt mandat var å finne en kandidat med integritet og solid erfaring fra investeringer og kapitalallokering. Løsningen ble en gløgg, uavhengig og tydelig leder, som opprinnelig jobbet operativt i flere aktivaklasser, og de senere årene har fokusert mer overordnet og strategisk.

CFO :: Life Science

Bistand til rekruttering av CFO til Life Science selskap med aktive eiere og store vekstplaner. Rolleendring fra økonomisjef med ansvar for regnskap til CFO med et analytisk og rådgivende fokus. Løsningen ble en tydelig kandidat med etablert CFO-erfaring og bakgrunn fra bransjer med cash flow fokus og små marginer.

Adm. direktør :: Eiendom

Bistand til å rekruttere adm. direktør til eiendomsutviklingsselskap. Fokus var en kommersiell videreutvikling av potensialet i tomtebanken, og å bidra til godt samarbeid med myndigheter og andre interessenter i området. Løsningen ble en leder med format og tyngde som var vant til å samabeide bredt og få på plass gode løsninger internt og eksternt.

Adm. direktør :: Akademia

Bistand til å rekruttere adm. direktør til utdanningsinstitusjon. Rollen skulle samarbeide godt med fagsiden, eiere, næringsliv og internasjonale samarbeidspartnere. Løsningen ble en leder med internasjonalt fokus som var vant til å samabeide bredt, og som hadde solid erfaring fra endringsprosesser og merkevarebygging.

Styremedlem :: IT

Børsnotert konsern med internasjonal virksomhet skulle videreutvikle styret ved å få inn en strategisk sterk kandidat med kunnskap om teknologikonvergens. Styret bestod allerede av erfarne profiler, så det var viktig at ny kandidat hadde tilstrekkelig format til å få gjennomslag. Løsningen ble en kunnskapsrik og erfaren konsulentprofil.

Kommunikasjonssjef :: Akademia

Bistand ved evaluering av kandidater til rolle som kommunikasjonssjef. Strategisk rådgivning til direktør og ledergruppe, synliggjøring av virksomheten og teamledelse var vesentlige oppgaver. Løsningen ble en samfunnsengasjert og entusiastisk kommunikasjonsleder med god sektorkunnskap og evne til å se relevante vinklinger.

Seniorrådgiver M&A :: Bank/Finans

Internasjonalt konsern med ulike divisjoner skulle styrke sin M&A enhet. Oppdrag på vegne av linjeleder og HR. En erfaren rådgiver fra en investeringsbank var ønsket. Løsningen ble en kandidat med etablert rådgivererfaring fra en skandinavisk investeringsbank motivert til å bidra til oppbygging.

Distribusjonsdirektør :: FMCG

Bistand til å evaluere interne og eksterne kandidater til sentral og nyopprettet lederrolle i virksomheten. Strategisk viktig område som skulle utvikles, krevde god prosessforståelse, gjennomføringsevne, forhandlingsstyrke og evne til samarbeid. Løsningen ble en entusiastisk, uredd og strategisk sterk logistikkleder fra landsomfattende retailvirksomhet.

Styremedlem :: Bank/Finans

Nordisk konsern med ulike divisjoner skulle balansere styret med norske medlemmer. Med ulike lokale markeder som nedslagsfelt var det kritisk å favne bredt i styret. Løsningen ble en erfaren og solid kandidat som evnet å formidle og stå for egne meninger.

Finanssjef :: IT

Etter en omorganisering fikk selskapet større eget ansvar for treasury og finansiering av egen balanse. Ut fra resten av CFO-organisasjonens kompetanse ble investerings- og finansieringskompetanse vurdert som viktigst å få ombord. Løsningen ble en leder med erfaring fra PE-miljø som var motivert til å arbeide i en større og mer moden virksomhet.

Kommunikasjonsdirektør :: Bank/Finans

Virksomheten skulle ha på plass en ny kommunikasjonsdirektør som skulle ta rollen som strategisk rådgiver for toppleder, og lede et etablert team. Lederrollen ble vurdert som viktig og erfaring fra media ble sett som kritisk. Løsningen ble en frisk og uredd leder med solid relasjonskompetanse og bred kommunikasjonserfaring.

Adm. direktør :: Energi

En godt etablert industriell virksomhet skulle etablere et separat selskap på basis av ny teknologi. Det var viktig å skape entusiasme for den nye risikable satsingen i et tradisjonelt selskap. Løsningen ble en engasjert kandidat med solid ledererfaring og bakgrunn fra forretningsutvikling i et stort konsern.

Direktør Forretningsutvikling :: Industri

I et marked i kontinuerlig endring, vurderte selskapet løpende kjøp og salg av andre virksomheter. Vårt mandat var å finne frem til faglig sterke kandidater med transaksjonserfaring som evnet å jobbe godt i en kompleks organisasjon. Løsningen ble en kandidat som allerede hadde erfaring fra en industriell virksomhet, og i tillegg hadde arbeidet på rådgiversiden.

Markedsdirektør og sponsorsjef :: Kultur

Bistand til rekruttering av to nyopprettete, kommersielt orienterte posisjoner i et faglig miljø. Evne til å redefinere merkevareinnhold og skape nye inntekter i samarbeid med eksisterende stab, var viktige tema for stillingene. Løsningen ble nytenkende og teamorienterte kandidater med kompetanse og erfaring fra markedsorienterte roller i næringsliv og NGO.

Adm. direktør :: FMCG

Bistand til søk etter adm. dir. for datterselskap av næringsmiddelprodusent. Behov for fornyelse/innovasjon og for å styrke merkevare og posisjon i markedet. Løsningen ble en marketingfaglig sterk leder med evne til å involvere andre, skape selvtillit og entusiasme rundt seg.

Økonomidirektør :: Kultur

Bistand til rekruttering av økonomidirektør til virksomhet i stor endring. Behov for å etablere gode styrings- og rapporteringssystemer som verktøy til å videreutvikle virksomheten. Løsningen ble en faglig sterk økonom med godt lederpotensiale, som evnet å «oversette» tall til konkrete aktiviteter og løsninger.

Adm. direktør :: Kultur

Bistand til rekruttering av toppleder til virksomhet med stor internasjonal betydning. Behov for å styrke samarbeid med næringsliv og øke internasjonal eksponering. Løsningen ble en kommunikasjonssterk leder med erfaring fra å skape nytt og samarbeide på tvers av kulturfelt, nasjonalt og internasjonalt.

Adm. direktør :: Akademia

Bistand til rekruttering av toppleder til flere aktører innen akademia. Økt konkurranse og økte krav til «avkastning» har medført tydelige krav når det gjelder lønnsomhet, studentgjennomstrømning og forskningsproduksjon. Løsningene var gjennomføringssterke ledere med kunnskap om sektoren og evne til å drive endringsprosesser.

Management Audit :: Akademia

Bistand i evaluering av ledere på nivå 2 og 3.  I forbindelse med ny strategi, var det et fokus på tydelig ledelse, medarbeiderutvikling og mindre administrasjon. Avklaringen gikk på hvordan kandidater ville fylle omdefinerte roller, og hva de eventuelt trengte av utvikling for å vokse inn i rollen.

Kundeutviklingsdirektør :: Akademia

Bistand til søk etter direktør for kundeutviklingsteam. Fokus på vekst i et globalt marked. Det er sterke aktører internasjonalt, og behov for å øke kapasitet og hente ut potensiale. Løsningen ble en analytisk sterk, uredd og språkmektig kandidat med omfattende internasjonal erfaring, relevant konsulentbakgrunn og godt lederpotensiale.

Divisjonsdirektør :: FMCG

Bistand til søk etter leder for største området i virksomheten. Organisasjonsendringer skulle gjennomføres for å tydeliggjøre lønnsomhet og resultater. Viktig oppgave å lede endringsarbeidet i sin enhet og bidra godt til helheten. Løsningen ble en ung, faglig sterk og utviklingsorientert leder fra en større virksomhet i samme bransje.

Adm. direktør :: Retail

Bistand til søk etter adm. dir. til faghandelskjede. Virksomheten hadde vært gjennom hyppige endringer de senere årene, og sto også foran et mulig eierskifte. Behov for å skape trygghet, forutsigbarhet og holde fokus på salg, utvikling og resultater til tross for uro. Løsningen ble en erfaren og uredd leder med en direkte væremåte og solid kunnskap om produktspekter, butikkutvikling og –drift.

CFO :: Retail

Bistand til søk etter CFO for den norske delen av PE-eid faghandelskjede. Implementere bedre styringssystemer, og sikre god kontakt mellom butikkledd og hovedkontor, og mellom Norge og hovedkontor. Løsningen ble en IT-kyndig CFO med bakgrunn fra retail og evne til å snakke godt med folk.

Kommunikasjonsdirektør :: Energi

Søk etter kommunikasjonsdirektør til landsomfattende virksomhet med prosjekter i Norge og utlandet. Strategisk rådgivning til toppledelse og behov for å strukturere intern og ekstern kommunikasjon. Løsningen ble en leder med tung energikunnskap og erfaring fra å jobbe journalistisk og energipolitisk.

Divisjonsdirektør :: Akademia

Bistand til søk etter leder for divisjon som utgjorde 40% av omsetningen, og med stort vekstpotensiale. Behov for å vokse internasjonalt og å styrke merkevare i global konkurranse. Løsningen ble en entusiastisk, nysgjerrig, strategisk sterk leder med solid merkevarebakgrunn og erfaring fra turnaround-prosesser.

CFO :: FMCG

Bistand til søk. Rolleendring fra økonomisjef med ansvar for regnskap til CFO med et bredt, strategisk og rådgivende fokus. Løsningen ble økonomileder med erfaring fra retailøkonomi, lønnsomhetsvurderinger, finans og kjedeutvikling.

Styremedlemmer :: FMCG

Oppdrag fra eier. Bistand til søk etter to styremedlemmer til virksomhet med lange tradisjoner. Endringsprosesser gjorde at det var særlig behov for finans- og M&A kunnskap. Løsningen ble ett styremedlem med consulting- og CFO bakgrunn, og ett styremedlem med consulting- og topplederbakgrunn, begge med erfaring fra M&A prosesser.

Management Audit :: Industri

Bistand i evaluering av kompetanse hos ledere i industriselskap med flere virksomhetsområder. Oppdrag på vegne av linjeleder og HR. I forbindelse med omorganisering av konsernet, ble handlingsrommet betydelig større for divisjonslederne. Avklaringen gikk på hvordan kandidater ville fylle de utvidede rollene, og hva de eventuelt trengte av utvikling for at desentraliseringen skulle kunne få ønsket effekt.

Adm. direktør :: Life Science

Bistand i søk etter og valg av ny adm.direktør til privateid, norsk virksomhet innen Life Science. Oppdrag på vegne av styret. Selskapet hadde lenge hatt samme leder, og det var behov for en del endringer. Løsningen ble en entusiastisk og relasjonssterk leder med bred bransjeerfaring.

Referanseoppdragene er gjennomført i KinderStiff Consulting og hos tidligere arbeidsgiver.

"