Money talks, passion sings

Hvem som er dyktigst avhenger også av kontekst. Det handler om å finne en kandidat som både kan, vil og passer inn.

Dyktige kandidater krever handlingsrom. Hvilken kompetanse og erfaring som er rett avhenger av mandat og kjerneoppgaver i ny rolle, men også av oppdragsgiver og teamet man skal bli endel av. Organisasjonskulturen påvirker hvem som vil lykkes, og det er ikke alltid slik at den isolert sett flinkeste kandidaten er den beste løsningen.

Vi mener at komplementaritet i kompetanse og relevant mangfold er en styrke, men også at det kreves visjoner og modighet å aktivt velge annerledeshet. Komplementaritet gir kapasitet og slagkraft, og mangfold gir takhøyde for nytekning. Modige ansettelsesvalg krever begrunnelse, ansvarlighet, oppmerksomhet og tilgjengelighet, fordi løsningen også vil være krevende for virksomheten.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Vi evaluerer finalister opp mot en definert kravprofil og tegner tydelige scenarier knyttet til personvalg. Vi benytter alltid personlighetsprofilering og gjennomfører grundige referansesamtaler. Evne- og ferdighetstester gjennomføres etter behov.

Dmitry Tkachenko

Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Det gjennomføres jevnlige statusmøter med oppdragsgiver for å forankre valg og videre prosess. Vi gir tydelige råd, og våre kunder møter kvalifiserte og motiverte kandidater som gjennomgår grundig evaluering før vi anbefaler endelig løsning.

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse. Vi bistår kunder med søk etter norske og nordiske styrekandidater i samarbeid med partnere. 

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter en nærmere analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Kvalifiserte kandidater evalueres nærmere og vi anbefaler løsning.

Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Premisset er å videreføre en sunn virksomhet, samtidig som man bevarer gode familierelasjoner. Ofte blir det flere arvinger, og en usikkerhet rundt videre ambisjoner for virksomheten. For neste generasjon vil det være ulik grad av engasjement, kompetanse, interesse og mulighet til å delta aktivt. Hvorvidt eierne ønsker videre vekst og nysatsing eller «value preservation» påvirker organisering og bemanning.

Vi møter begge generasjoner eiere, styret og administrasjonen og bidrar deretter med forslag til fremtidig organisering av virksomheten. Vi utfordrer og avklarer i tillitt til at vi er opptatt av å finne gode løsninger for familien. Vår kompetanse og erfaring gjør at vi kan bidra med konstruktive innspill og løsninger.

Wolfmann

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Vi kan bistå valgkomiteen i deres arbeid. I samråd med valgkomiteen vil vi gjøre en grundig forundersøkelse der vi definerer aktuelle behov og krav til styrets kompetanse. Deretter gjennomfører vi en kapasitetskartlegging av dagens styre, får frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse og gir valgkomiteen råd om tiltak.

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Vi blir ofte bedt om å bistå når:

  • Interne kandidater man kjenner godt skal vurderes opp imot eksterne kandidater man ikke kjenner
  • Kandidater er kompetente, men vanskelige å sammenligne direkte fordi de har svært ulik bakgrunn
  • Kandidater mangler deler av ønsket erfaringsbakgrunn, og man ønsker å vurdere potensiale